top of page

GDPR

‍Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů – společnost WIN-WIN TRADE s.r.o., se sídlem Gabinova 823/2, 152 00 Praha, IČO: 02234009 (dále jen „Společnost“) -poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Realizace marketingových aktivit
Účel zpracování: Oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách nabízených Společností,  akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování: 
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, Kontaktní údaje 
Popisné údaje 
Obchodní profil 
Technické údaje o produktu 
Historie obchodování 
Údaje o rodině a dalších osobách 
Informace o vzájemné komunikaci a interakci 
Síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace: 
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout: Marketingové agentury 
Pořadatele eventů 
Média 
Provozovatel serverů 
Guest managementové agentury
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás. Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem: V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů: 
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

Jaká máte práva?
V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
Přístup ke zpracovávaným osobním údajům
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Oprava nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné
Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Jak můžete uplatnit svá práva?
Pro komunikaci se Společností ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:
Elektronicky: jan@winwintrade.cz
Písemně: WIN-WIN TRADE s.r.o., Gabinova 823/2, 152 00 Praha

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranuosobních údajů Společnosti následujícím způsobem: mailem na jan@winwintrade.cz 

Možnost podání stížnosti
Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti nebo podat stížnost u dozorového orgánu:
Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk Sochora 27170 00 Praha 7
Tel.: +420 234 665 111 
http://www.uoou.cz 

bottom of page